Het strategisch beleidsplan is voor de periode 2019-2023 vastgesteld onder de titel Hardop Dromen. Medio 2021 is het beleid deels bijgesteld onder de noemer Hardop Dromen 2.0. Momenteel wordt het strategisch beleidsplan 2023-2026 ontwikkeld.

Het nieuwe strategisch beleidsplan is een logisch vervolg op Hardop Dromen; de grote lijnen worden gehandhaafd, maar op het strategisch huisvestingsbeleid heeft in 2021 een koerswijziging plaatsgevonden. 

  1. Vanwege het afnemend aantal leerlingen en het uit balans raken van de gemiddelde schoolgrootte is er een plan opgesteld om een aantal locaties op termijn te fuseren dan wel te sluiten. Onder de titel Transitieatlas Archipel is het onderwijslandschap in kaart gebracht en zijn er – in dialoog met directeuren, raad van toezicht en Archipelraad – plannen gemaakt voor robuuste integrale kindcentra. In een periode van vier jaar zullen deze plannen worden gerealiseerd.
  2. De onderwijsinspectie heeft een bezoek gebracht aan het bestuur en geconstateerd dat er op diverse terreinen verbeteringen dienen te worden aangebracht: de professionele cultuur, de onderwijskwaliteitszorg, de samenhang binnen de stichting en de scholen onderling. Tevens zijn vijf scholen onderzocht die met een voldoende werden beoordeeld, waarbij een van de scholen een ‘goed’ kreeg voor didactisch handelen (OP3). Een van de scholen kreeg spijtig genoeg het predicaat ‘zeer zwak’. Met het aanstellen van een nieuwe directie en het inroepen van diverse ondersteunende instanties vertrouwt het bestuur erop dat deze negatieve tendens binnen de gestelde tijd omgebogen kan worden.
  3. De verbinding met het veld is versterkt door de open informatieavonden Archipel-on-Tour, waarvoor alle medewerkers van de stichting zijn uitgenodigd. Het bestuur en de leden van het bestuursbureau presenteerden hun plannen en gaven praktische tips mee. Deze vorm van verbinden en het delen van informatie werd zeer positief ontvangen. 
  4. Tevens is er meer aandacht geschonken aan de integratie van de stichtingen Archipel Kinderopvang en Archipel Onderwijs, zowel op personeels- als op financieel gebied. De koers die uitgezet is om - waar mogelijk - de kinderopvang in eigen beheer te gaan uitvoeren heeft als eerste resultaat gehad dat Montessori kindcentrum de Plotter als eerste locatie in de gemeente Zutphen de buitenschoolse opvang en peuterspeelgroep zelf is gaan verzorgen. De aanzet dit ook op meer locaties in deze gemeente te voeren is eind 2021 gegeven.