Ieder kind moet de kans krijgen zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. Kinderen hebben daar recht op en Stichting Archipel is er tot in haar tenen van overtuigd dat ieder kind die kans moet krijgen. We willen kinderen leren kansen te benutten, uitdagingen aan te gaan en ze toerusten met de vaardigheden die ze in deze tijd nodig hebben. Daarom bieden wij een doorgaande ontwikkellijn op al onze kindcentra.

Dit is een Archipel-kindcentrum

Hoe stabieler de omgeving van kinderen is, hoe beter en optimaler ze zich ontwikkelen. Een integrale aanpak helpt daarbij, waarbij pedagogische professionals het kind centraal stellen vanuit één visie, als één team, in één omgeving. Als kinderen van jongs af aan in een veilige omgeving kunnen spelen, leren en ontdekken in hun eigen tempo en in hun eigen doorgaande leerlijn, kunnen ze zich eerder en verder ontwikkelen en starten kinderen in het onderwijs zonder achterstand. In onze kindcentra geven we ieder kind hiertoe die kans; hier kunnen kinderen zich de hele dag optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving die is gericht op hún kansen en mogelijkheden.

Daarom halen kinderen het beste uit zichzelf op een kindcentrum

Op onze kindcentra bieden we een doorgaande ontwikkelingslijn op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied. Kinderen ontwikkelen zich optimaal in eigen tempo en op eigen niveau, altijd passend bij de leeftijd.  Hieronder leggen we uit waarom kinderen het beste uit zichzelf halen op een kindcentrum:

 • Eén pedagogische visie: meer houvast en duidelijkheid stimuleert de ontwikkeling, het kind weet wat van hem of haar wordt verwacht en ondervindt meer veiligheid.
 • Ieder kind wordt omringd door een team deskundigen die hem of haar bekijkt vanuit verschillende disciplines en andere bril.
 • Kinderen ontwikkelen sneller en beter sociale vaardigheden door vroeg met elkaar te spelen, rekening te leren houden met elkaar en begrip te hebben voor elkaars verschillen. En door toepassing van één methodiek door iedereen, via de Kanjertraining.
 • Jong geleerd is oud gedaan: hoe eerder kinderen starten met (spelenderwijs!) taal- en rekenonderwijs, hoe verder ze zich kunnen ontwikkelen. De basis van vaardigheden die van hen in de 21e eeuw worden verwacht (creativiteit, kritisch denken, samenwerkingsvermogen, communiceren) worden voor een belangrijk deel in de vroege jeugd gelegd, waardoor een vroege start belangrijk is.
 • Door een breed, rijk aanbod ontwikkelen kinderen een brede interesse en krijgen ze volop mogelijkheden om hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.
 • Kinderen kunnen (bewust en onbewust) leren op alle momenten van de dag.
 • Kinderen zijn bekend met de medewerkers in het centrum en zien dezelfde vriendjes en vaste gezichten in de groep.

Wetenschappelijke kennis: 'wat werkt' voor jonge kinderen?

In een literatuurstudie hebben Pauline Slot en Paul Leseman de wetenschappelijke kennis over het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar) op een rij gezet. Hierin worden negen aannames over kindcentra, wetenschappelijk onderbouwd:

 • Kansengelijkheid groeit door een goed en op elkaar aangesloten systeem voor opvang en educatie.
 • Vroeg investeren in kinderen loont.
 • Deelname aan voorschoolse voorzieningen heeft positieve effecten op de ontwikkeling.
 • De kwaliteit van het voorschoolse aanbod maakt het verschil.
 • Kinderen halen achterstanden in bij vroege interventies.
 • Een breed en gevarieerd hele-dagaanbod versterkt de ontwikkelingskansen en sociale competenties van kinderen.
 • Vroeger erbij en eerder erbij helpt.
 • Interprofessionele samenwerking en continue professionalisering op de werkvloer zijn een sleutel voor kwaliteit.
 • Samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg bevordert inclusie.

Hier leest u de hele studie.

Onze visie op kindcentra

Archipel Kindcentra bieden één aanbod van spelen, leren en ontwikkelen. Eén ontwikkelomgeving waar elk kind meetelt, meedoet, en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen. Een omgeving waar professionals met plezier werken en ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken. 

 • Een doorgaande (pedagogische) leerlijn waarbinnen het peuter- en kleuteraanbod op elkaar is afgestemd en de kinderen een betere start kunnen maken naar groep 3 en verder.
 • Door vroegtijdige signalering bieden we kinderen een goede ondersteuningsstructuur waardoor elk individueel kind krijgt wat nodig is.
 • Het brede leren, binnen en buitenschools ontwikkelen. We bieden een rijke speel- en leeromgeving met, gespreid over de dag, een breed aanbod van bijvoorbeeld sport, kunst en cultuur, natuur, wetenschap & techniek en extra leerondersteuning. Hierdoor zetten we in op talentontwikkeling en het brede leren.
 • Een basis leggen voor leren en ontwikkelen. Medewerkers kennen het kind en het gezin van jongs af aan. De speel- en leeromgeving is veilig, uitdagend en vertrouwd. Overgangen zijn vanzelfsprekend. We zijn partners voor de ouders in opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.
 • We bereiden kinderen voor op de toekomst en met elkaar vormen ze een gemeenschap, het kindcentrum. Kinderen oefenen in samenwerken, meedenken, meebeslissen en bijdragen aan de gemeenschap.

Maatschappelijk zijn de kindcentra ook betekenisvol: we dragen met onze kindcentra bij aan goede voorzieningen in wijken en dorpskernen. En Archipel Onderwijs & Kinderopvang is een aantrekkelijke werkgever waar professionals samenwerken om voor de kinderen bij te dragen aan een goede en veilige start in hun leven.

De desbetreffende kindcentra

Misschien ook interessant