De sbo Het Mozaïek van onze stichting Archipel en de Anne Flokstraschool (De Onderwijsspecialisten) gaan een nieuw Kind Expertise Centrum realiseren aan de Keucheniusstaat in Zutphen. De gemeenteraad nam op 5 juni een positief besluit over het uitwerken van een businesscase voor de realisatie van het Kind Expertise Centrum.

Op basis van de resultaten zal de raad een besluit nemen over de definitieve realisatie. Daarnaast heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten voor het schooldeel, het speellokaal en de gymzaal.

In dit Kind Expertise Centrum zullen Het Mozaïek, de Anne Flokstraschool en meerdere zorgpartners gaan samenwerken voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toenemende vraag naar een voorziening voor kinderen van 0 tot 18 jaar binnen het speciaal (basis) onderwijs.

Binnen het centrum wordt de benodigde zorg voor leerlingen gecombineerd met een doorlopende leerlijn. Het sluit aan bij de regionale pilot jeugdhulp in het speciaal onderwijs en de samenwerking die sbo Het Mozaïek en de so Anne Flokstraschool met elkaar zijn aangegaan.

Na het positieve besluit van de gemeenteraad kunnen er vervolgstappen worden gezet. De definitieve businesscase wordt uitgewerkt in een samenwerking tussen gemeente, schoolbesturen en het sport- en accommodatiebedrijf. Op basis van deze businesscase besluit te gemeenteraad over de exacte invulling van het Kind Expertisecentrum.

Samen wordt gewerkt aan het realiseren van een gebouw waarin onderwijs en zorg aan de leerling zo optimaal mogelijk kan worden aangeboden. Het doel is om medio 2025 de nieuwbouw gereed te hebben.